OSNOVNI PARAMETRI SPECIJALISTIČKOG CENTRA

parametri2

Pregledi u Specijalističkom Centru “Dr Živić” obuhvataju iscrpnu ličnu i porodičnu anamnezu, detaljan klinički pregled , sva potrebna antropološka merenja .

Laboratorijska dijanostika je kompjuterizovana. Radi se o savremnom komjuterskom analajzeru poznate firme Boehringer – Mancheim, koji omogućava dijagnostiku iz minimalnih količina krvi (32 mycro litra po parametru) kao i elektronskim brojačima krvnih elemenata. Aparatura omogućava široku paletu biohemijskih i drugih parametara u odnusu na KS, urin, glukozu, lipidni status, azotne materije, hepatogram, amilaze, CK itd.

Pomenuta kompjuterizovana oprema prerdstavlja deo futurističkog programa ove poznate svetske firme ROCHE i verifikovana je od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Posebna mogućnost, ove savremene aparature je posedovanje specijalnog softvera koji omogućava izracunavanje incidence rizika nastanka srčanog infarkta po čuvenoj Framingham studiji .

Pored pomenutih pretraga obavljaju se i standardni EKG pregledi i po potrebi testovi opterećenja, oscilografije, kao i ultrazvučne pretrage.

Svi rezultati se kompjuterski obrađuju i nakon obavljenog pregleda formuliše se odgovarajući sertifikat.

Terapijske procedure sastoje se od prigodnih dijetetskih postupaka, dozirane fizičke aktivnosti, i po potrebi medikamentozne terapije.

Pored specijaliste za bolesti ishrane u Centru radi i stalna konsultantska ekipa iz oblasti interne medicine-kardiologije, vaskularne hirurgije, endokrinologije, kao neurologije, psihijatrije, i po potrebi drugih oblasti medicine.

Kod svih pacijenata zakazuju se kontrolni pregledi do sanacije na|enog stanja.Kod članova porodice obavljaju se ciljani sistematski pregledi u cilju otkrivanja metaboličkih i drugih poremećaja i eventualnih bolesti iz ove sfere.

Uz stručan zdravstveno vaspitni rad i česte razgovore sa pacijentima i njihovim ukućanima radi se na prevenciji svih relevantnih faktora rizika i unapređenju zdravstvenog stanja pre svega iz oblasti patologije ishrane .

Rezultati ovih aktivnosti saopštavani su u vidu pisanih tekstova u sredstvima javnog informisanja, radova i stručnih predavanja na savetovanjima i kongresima, kao i u vidu edukativnih razgovora u emisijama radija i televizije.

Ovakav nacin rada prihvaćen je od većeg broja pojedinaca, njihovih familija kao i privatnih preduzeća i firmi, što otvara nove mogućnosti za rad na ovom planu.

Ovaj tip koncipiranja rada, ciljne grupe kao i očekivanih efekata kod pacijenata i javnosti u celini, otvorio je niz novih mogućnosti na multidisciplinarnom pristupu razvijanja primene programa CINDI, odnosno aktuelnih programa inkorporiranih u ovaj Svetski program, kao što je i projekat prevencije kardiovaskularnih bolesti “POMOZITE SVOME SRCU”, Specijalistickog Centra “Dr Živic”.

Referentnu listu korisnika usluga ovog Centra, čine najuspešnije kompanije u aktuelnom privrednom okruženju, kao i top menadžeri velikih društvenih i privatnih preduzeća.